RODO-GDPR

Europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) weszło w życie w dniu 25 maja 2016 r. i stało się wiążące we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w dodatkowych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) w dniu 25 maja 2018 r. Celem tego rozporządzenia jest standaryzacja ochrony danych osobowych w Europie i zapewnienie osobom, których dane dotyczą, większej kontroli nad ich danymi. Firmy i władze muszą przestrzegać przepisów RODO, aby uniknąć wysokich kar.

Standaryzacja ochrony danych w Europie

RODO, znane również jako „Rozporządzenie (UE) 2016/679”, zostało wprowadzone w celu zharmonizowania różnych praktyk ochrony danych w Europie. Przed wejściem w życie RODO dyrektywa 95/46/WE prowadziła do niespójnych standardów ochrony danych w państwach członkowskich, co nie tylko osłabiało ochronę osób fizycznych, ale także utrudniało swobodną wymianę towarów i usług. RODO tworzy obecnie znormalizowane ramy prawne, które zawierają ponad 60 klauzul otwierających, które umożliwiają dostosowanie do specyfiki danego kraju.

Co chroni RODO i kiedy ma zastosowanie?

RODO chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych. Ich zakres zastosowania jest ograniczony zarówno pod względem przedmiotowym, jak i terytorialnym:

 • Zakres przedmiotowy: RODO ma zastosowanie do w pełni lub częściowo zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych oraz do niezautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych przechowywanych lub przeznaczonych do przechowywania w zbiorach danych. Wyłączone są nieposortowane analogowe zbiory danych, przetwarzanie danych przez osoby prywatne w obszarze wyłącznie osobistym oraz przetwarzanie danych w celu ścigania przestępstw i wykonywania wyroków.
 • Zakres terytorialny: RODO ma zastosowanie do wszystkich firm i organizacji z siedzibą w UE lub przetwarzających dane obywateli UE, niezależnie od tego, czy przetwarzanie odbywa się w UE, czy poza nią. Firmy spoza UE, które oferują towary lub usługi obywatelom UE lub monitorują ich zachowanie, również muszą przestrzegać RODO.

Zasady ochrony danych zawarte w RODO

RODO opiera się na kilku podstawowych zasadach, które mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych:

 1. Zgodność z prawem, uczciwość i przejrzystość: Przetwarzanie musi być zgodne z prawem i przejrzyste, a osoby, których dane dotyczą, muszą być informowane o sposobie jego przeprowadzania.
 2. Ograniczenie celu: Dane mogą być gromadzone wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach i nie mogą być dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.
 3. Minimalizacja danych: Gromadzone mogą być tylko te dane, które są niezbędne do celów przetwarzania.
 4. Dokładność: Dane muszą być poprawne i aktualne.
 5. Ograniczenie przechowywania: Dane mogą być przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów przetwarzania.
 6. Integralność i poufność: Dane muszą być chronione za pomocą odpowiednich środków bezpieczeństwa przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 7. Odpowiedzialność: Administratorzy danych muszą być w stanie wykazać zgodność z zasadami ochrony danych.

Obowiązki spółek

Firmy muszą spełnić liczne obowiązki, aby sprostać wymaganiom RODO:

 1. Obowiązki informacyjne: Osoby, których dane dotyczą, muszą być kompleksowo informowane o przetwarzaniu danych.
 2. Prawa osób, których dane dotyczą: Na wnioski osób, których dane dotyczą, takie jak prawo dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu, należy odpowiedzieć w ciągu jednego miesiąca.
 3. Obowiązki w zakresie raportowania i powiadamiania: Naruszenia danych muszą być zgłaszane organowi nadzorczemu w ciągu 72 godzin.
 4. Umowy dotyczące przetwarzania zamówień: Umowy muszą być zawierane z podmiotami przetwarzającymi dane w celu zapewnienia, że one również przestrzegają RODO.
 5. Ocena wpływu na ochronę danych: W przypadku ryzykownego przetwarzania danych należy przeprowadzić ocenę wpływu na ochronę danych.
 6. Rejestry przetwarzania: Firmy muszą prowadzić rejestry wszystkich czynności przetwarzania.
 7. Bezpieczeństwo danych: Firmy muszą wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Prawa osób, których dane dotyczą

RODO znacząco wzmacnia prawa osób, których dane dotyczą. Najważniejsze prawa obejmują

 • Prawo do informacji: Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wiedzieć, czy i jakie dane osobowe są przetwarzane.
 • Prawo do sprostowania danych: Osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać poprawienia nieprawidłowych danych.
 • Prawo do usunięcia danych: Osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać usunięcia swoich danych pod pewnymi warunkami (prawo do bycia zapomnianym).
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: W pewnych okolicznościach osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać ograniczenia przetwarzania ich danych.
 • Prawo do przenoszenia danych: Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Prawo do sprzeciwu: Osoby, których dane dotyczą, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.

Sankcje i grzywny

Naruszenie RODO może mieć poważne konsekwencje finansowe. Rozporządzenie przewiduje dwa zakresy grzywien:

 1. Wyższe grzywny: Naruszenia kluczowych przepisów, takich jak zasady przetwarzania danych, mogą być karane grzywnami w wysokości do 20 milionów euro lub 4% całkowitego rocznego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.
 2. Niższe grzywny: Naruszenia obowiązków w zakresie dokumentacji i weryfikacji mogą być karane grzywnami w wysokości do 10 mln euro lub 2% całkowitego rocznego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

Applications translate to Polish translate to Polish translate to Polish translate to Polish

RODO nakłada wysokie wymagania na firmy i organizacje, ale także zapewnia jasne ramy prawne dla ochrony danych w Europie. Przestrzegając RODO, firmy mogą wzmocnić zaufanie swoich klientów i zminimalizować ryzyko prawne. Kluczowe jest zatem, aby wszyscy pracownicy firmy rozumieli zasady ochrony danych i podjęli niezbędne środki w celu wdrożenia RODO. Skuteczne zarządzanie ochroną danych jest niezbędne do spełnienia szerokich wymagań RODO i ochrony prywatności osób, których dane dotyczą.